Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer

Biodiversiteit op boerenland
 

Welkom op de website!

Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer werkt aan biodiversiteit op boerenland en biedt kennis en ondersteuning aan agrarische bedrijven, agrarisch collectieven, agrarische natuurverenigingen en overheden die betrokken zijn bij het agrarisch natuurbeheer. 

Steunpunt Agrarisch Natuurbeheer werkt actief aan:

  • Weidevogelbeheer (beheerpakketten en optimalisatie percelen voor weidevogels).
  • Bloemrijke akkerranden (kennis- en veldbijeenkomsten voor akkerbouwers). 
  • Akkervogelbeheer  (beheerpakketten en optimalisatie percelen voor akkervogels).
  • Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB voor agrarisch natuurbeheer).
  • Boerenlandpaden (aanleg en beheer van boerenlandpaden).
  • Duurzame installaties op zonne-energie (inrichting percelen voor plas-dras (weidevogels) en levering installaties voor peil-gestuurde drainage). 
E-mailen
Bellen